4857 sayılı İş Kanunu

4857 sayılı İş Kanunu Tam Metin

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1Amaç ve kapsam

Madde 2Tanımlar

Madde 3İşyerini bildirme

Madde 4İstisnalar

Madde 5Eşit davranma ilkesi

Madde 6İşyerinin veya bir bölümünün devri

Madde 7Geçici iş ilişkisi

İKİNCİ BÖLÜM

İş Sözleşmesi, Türleri ve Feshi

Madde 8Tanım ve şekil

Madde 9Türü ve çalışma biçimlerini belirleme serbestisi

Madde 10Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

Madde 11Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi

Madde 12Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ayırımın sınırları

Madde 13 : Kısmî süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

Madde 14Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma

Madde  15Deneme süreli iş sözleşmesi

Madde 16Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmeleri

Madde 17Süreli fesih

Madde 18Feshin geçerli sebebe dayandırılması

Madde 19Sözleşmenin feshinde usul

Madde 20Fesih bildirimine itiraz ve usulü

Madde 21Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

Madde 22Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Madde 23Yeni  işverenin sorumluluğu

Madde 24İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 25İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

Madde 26Derhal fesih hakkını kullanma süresi

Madde 27Yeni iş arama izni

Madde 28Çalışma belgesi

Madde 29Toplu işçi çıkarma

Madde 30Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

Madde 31Askerlik ve kanundan doğan çalışma

Madde 32Ücret ve ücretin ödenmesi

Madde 33İşverenin ödeme aczine düşmesi

Madde 34Ücretin gününde ödenmemesi   

Madde 35Ücretin saklı kısmı

Madde 36Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

Madde 37Ücret hesap pusulası

Madde 38Ücret kesme cezası

Madde 39Asgari ücret

Madde 40Yarım ücret

Madde 41Fazla çalışma ücreti

Madde 42Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

Madde 43Olağanüstü hallerde fazla çalışma

Madde 44Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

Madde 45Saklı haklar

Madde 46Hafta tatili ücreti

Madde 47Genel tatil ücreti

Madde 48Geçici iş göremezlik

Madde 49Ücret şekillerine göre tatil ücreti

Madde 50Tatil ücretine girmeyen kısımlar

Madde 51Yüzdelerin ödenmesi

Madde 52Yüzdelerin belgelenmesi

Madde 53Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

Madde 54Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izni kullanma dönemi

Madde 55Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

Madde 56Yıllık ücretli iznin uygulanması

Madde 57Yıllık izin ücreti

Madde 58İzinde çalışma yasağı

Madde 59Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

Madde 60İzinlere ilişkin düzenlemeler

Madde 61Sigorta primleri

Madde 62Ücretten indirim yapılamayacak haller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşin Düzenlenmesi

Madde 63Çalışma süresi 

Madde 64Telafi çalışması

Madde 65Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

Madde 66Çalışma süresinden sayılan  haller

Madde 67Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

Madde 68Ara dinlenmesi

Madde 69Gece süresi ve gece çalışmaları

Madde 70Hazırlama, tamamlama ve  temizleme işleri

Madde 71Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

Madde 72Yer ve su altında çalıştırma yasağı

Madde 73Gece çalıştırma yasağı

Madde 74Analık halinde çalışma ve süt izni

Madde 75İşçi özlük dosyası

Madde 76Yönetmelikler 

Madde 77İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri (Mülga)

Madde 78İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri (Mülga)

Madde 79İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması (Mülga)

Madde 80İş sağlığı ve güvenliği kurulu (Mülga)

Madde 81İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri (Mülga)

Madde 82İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar (Mülga)

Madde 83İşçilerin hakları (Mülga)

Madde 84İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı (Mülga)

Madde 85Ağır ve tehlikeli işler (Mülga)

Madde 86Ağır ve tehlikeli işlerde rapor (Mülga)

Madde 87On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor (Mülga)

Madde 88Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik (Mülga)

Madde 89Çeşitli yönetmelikler (Mülga)

ALTINCI BÖLÜM

İş ve İşçi Bulma

Madde 90İş ve işçi bulmaya aracılık

YEDİNCİ BÖLÜM

Çalışma Hayatının Denetimi ve Teftişi

Madde 91Devletin yetkisi

Madde 92Yetkili makam ve memurlar

Madde 93Yetkili memurların ödevi

Madde 94Muafiyet

Madde 95Diğer merciler tarafından yapılan teftişler

Madde 96İşçi ve işverenin sorumluluğu       

Madde 97Zabıtanın yardımı

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İdari Ceza Hükümleri

Madde 98İşyerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık

Madde 99Genel hükümlere aykırılık

Madde 100Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 101Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

Madde 102Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 103Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

Madde 104İşin düzenlenmesine ilişkin hükümlere aykırılık

Madde 105İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık (Mülga)

Madde 106İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

Madde 107İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

Madde 108İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli, Geçici ve Son Hükümler

Madde 109Yazılı bildirim

Madde 110Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

Madde 111Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri

Madde 112Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı

Madde 113Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

Madde 114Üçlü Danışma Kurulu

Madde 115Kantin açılması

Madde 116

Madde 117 

Madde 118 

Madde 119Yönetmelikler

Madde 120Yürürlükten kaldırılan hükümler

Ek Madde 1Korumalı işyerlerinde çalışan engellilerin ücretleri

Ek Madde 2Mazeret izni

Ek Madde 3Zamanaşımı süresi

Geçici Madde 1

Geçici Madde 2 (Mülga)

Geçici Madde 3

Geçici Madde 4

Geçici Madde 5

Geçici Madde 6

Geçici Madde 7

Geçici Madde 8

Geçici Madde 9

Madde 121Yürürlük

Madde 122Yürütme