İş Kanunu – Sık Sorulan Sorular

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 4857 sayılı İş Kanunu’na ilişkin Sık Sorulan Sorular ile ilgili hazırladığı cevaplar aşağıda yer almaktadır.

Soru 1: Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir?

Soru 2: İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

Soru 3: Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Soru 4: Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır?

Soru 5: İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenmektedir?

Soru 6: İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir?

Soru 7: İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Soru 8: İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Soru 9: Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi?

Soru 10: İşe iade hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Soru 11: İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir?

Soru 12: Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilebilir mi?

Soru 13: Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır?

Soru 14: Eşi doğum yapan işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir?

Soru 15: Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir?

Soru 16: Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Soru 17: Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi?

Soru 18: Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir?

Soru 19: Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır?

Soru 20: İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir?

Soru 21: Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir?

Soru 22: Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi?

Soru 23: Özel sektörde çalışan bir işçinin kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır?

Soru 24: Tatil günlerinde çalışan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Soru 25: Ücretler hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artırılmalıdır?

Soru 26: Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı?

Soru 27: İşyerinde çırak olarak çalışan bir kişi işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilir mi?

Soru 28: İşveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan haller (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) gerekçesiyle feshederse işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Soru 29: İşçi iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’ncü maddesi uyarınca feshederse kıdem tazminatına hak kazanılır mı?

Soru 30: Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Soru 31: Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Soru 32: 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı?

Soru 33: 10 ay önce evlenen kadın işçi işten ayılmak zorundaysa, kıdem tazminatı alabilir mi?

Soru 34: 1 yıl 2 ay önce evlenen kadın işçi, işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi?

Soru 35: Çalışan vefat ettiği takdirde çalışana ait kıdem tazminatı tutarını mirasçıları talep edebilir mi?

Soru 36: İşyerinde 10 yıldan beri çalışan işçi, ne kadarlık ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir?

Soru 37: Daha önce çalıştığı kamu kurumundan kıdem tazminatı alarak ayrılan işçi, daha sonra başka bir kamu kurumunda çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatına esas süre ne kadar olur?

Soru 38: 10.000 TL. net ücret alan bir çalışanın, kıdem tazminatına esas ücreti ne kadardır?

Soru 39: Daha önceki hizmetinden dolayı kıdem tazminatı alan işçi, tekrar aynı işyerinde çalışmaya devam ederse, daha önceki süre için tekrar kıdem tazminatı alabilir mi?

Soru 40: Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi?

Soru 41: Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir mi?

Soru 42: Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı?

Soru 43: Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir?

Soru 44: Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilmez?

Soru 45: İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi mümkün müdür?

Soru 46: İşverenle işçi anlaşarak iş koşullarını değiştirebilir mi?

Soru 47: Çalışma koşullarında yapılan değişiklikler geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulur mu?

Soru 48: İşçilere dolar ile ödeme yapılabilir mi?

Soru 49: İşçiye ücret ödemesi emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılabilir mi?

Soru 50: İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır?

Soru 51: Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi var mıdır?

Soru 52: 8 işçi çalıştıran işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabii midir?

Soru 53: İşçi ücretlerinin ne kadarlık tutarı bankaya yatırılmalıdır?

Soru 54: 11 işçi çalıştıran işveren, işçilere ücretlerini banka aracılığıyla ödemese ne olur?

Soru 55: Ücreti ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir mi?

Soru 56: Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi?

Soru 57: Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin iş sözleşmesi feshedilir mi?

Soru 58: Ücretin ne kadarı haczedilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir?

Soru 59: Ücret bordrosu düzenleyen işverenin ücret hesap pusulası da düzenleme yükümlülüğü var mıdır?

Soru 60: İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesinti yapması yasaya uygun mudur?

Soru 61: İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para ne yapılmalıdır?

Soru 62: Genel çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği bir işyerinde, haftada 44 saat çalışma yaptıran işveren fazla çalışma ücreti ödemeli midir?

Soru 63: Haftada 3 saat fazla çalışma yaptırılan işçiye, ücreti nasıl ödenmelidir?

Soru 64: Sözleşmede haftalık 40 saat çalışacağı belirtilen bir işçi, işveren tarafından haftada 44 saat çalıştırılıyor ise ücreti ne kadar zamlı ödenmelidir?

Soru 65: Haftada 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür?

Soru 66: İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır?

Soru 67: İşveren fazla saatlerle çalışma için işçinin onayını almalı mıdır?

Soru 68: İşveren bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma yaptırma hakkına sahiptir?

Soru 69: Bir işyerinde taşeron firma elemanı olarak çalışan bir işçinin taşeron firmadan alamadığı ücreti tahsil edebilmesinin yasal bir yolu var mıdır?

Soru 70: Tüzel kişiliğe sahip bir ticari işletme kuran bir işçinin daha önce çalıştığı firmanın taşıma işlerini yapması mümkün müdür?

Soru 71: İşçinin iş görme ediminin alacaklısı olan taşeron firmanın değişmesi durumunda işçinin izin kullanma hakkı nasıl etkilenmektedir?

Soru 72: Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalışan bir futbolcu ne kadar kıdem tazminatı alabilir?

Soru 73: Bir hava yolu şirketinde finans müdürü olarak çalışan işçi 4857 sayılı İş Kanununa tabi midir?

Soru 74: İşverenin kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi kanuna uygun mudur?

Soru 75: İşyeri devredilen işçinin devirden önceki alacaklarından yeni şirket mi eski şirket mi sorumludur?

Soru 76: Geçici iş ilişkisi nedir?

Soru 78: Geçici işçi çalıştıran işverenin yükümlülükleri nelerdir?

Soru 79: Geçici iş ilişkisinde işçinin yükümlülükleri nelerdir?

Soru 80: Hangi işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez?

Soru 81: İş sözleşmesinin işçi tarafından derhal feshi ne demektir?

Soru 82: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir?

Soru 83: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?

Soru 84: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepleri nelerdir?

Soru 85: İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshi ne demektir?

Soru 86: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir?

Soru 87: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir?

Soru 88: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir?

Soru 89: İşçinin gözaltına alınması veya tutukluluğu sebebiyle iş sözleşmesi derhal ne zaman feshedilir?

Soru 90: 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) nolu bendinin (g) alt bendinde yer alan ay kavramı ile ne ifade edilmektedir?

Soru 91: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi durumunda ilgili işveren tarafından derhal fesih nasıl yapılır?

Soru 92: İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda ilgili işveren tarafından derhal feshi nasıl yapılır?

Soru 93: İşveren veya işçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanma süresi nedir?

Soru 94: İş sözleşmesi feshedilen işçi tazminatlarını almak için nereye başvurmalıdır?

Soru 95: İş güvencesi kapsamında olan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde uyulması gereken kurallar nelerdir?

Soru 96: Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır?

Soru 97: İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir?

Soru 98: Mahkeme işe iade kararı verirse işverenin işçiyi kaç gün içerisinde işe başlatması gerekir?

Soru 99: Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa ne olur?

Soru 100: Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işverene başvurması gerekir?

Soru 101: Mahkemenin işe iade kararına rağmen işçi işe başlamak için başvurmazsa sonuç ne olur?

Soru 102: İş sözleşmesinin feshinde usul nasıldır?

Soru 103: İşe iade edilen işçinin işe başlaması durumunda daha önce yapılan ödemeler mahsup edilir mi?

Soru 104: Çalışılmış gibi sayılan 4 aylık sürenin sigorta primi ödenir mi?

Soru 105: İşçinin 4 aylık ücretine gecikme faizi uygulanabilir mi?

Soru 106: Çalışılan işyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi?

Soru 107: İşyerini devreden işverenin işyerinde çalıştırdığı işçilerle ilgili sorumluluğu devam eder mi?

Soru 108: İşverenin işçiyi geçici olarak bir başka işverenin yanında görevlendirmesi mümkün müdür?

Soru 109: Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün müdür?

Soru 110: İşçi işten ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir?

Soru 111: İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmeli midir?

Soru 112: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda da işverenin bildirim süresine uyma zorunluluğu var mıdır?

Soru 113: İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçinin talep edebileceği bir hak var mıdır?

Soru 114: İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?

Soru 115: İşverenin bildirim süresi kullandırmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkün müdür?

Soru 116: Kanundaki bildirim süreleri kesin midir?

Soru 117: Denkleştirme uygulaması ne demektir?

Soru 118: İşverenin bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırması mümkün müdür?

Soru 119: Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmakta mıdır?

Soru 120: Günde 7.5 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır?

Soru 121: Günde 9 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır?

Soru 122: İşverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır?

Soru 123: Çocukların çalıştırılabilme yaşı kaçtır?

Soru 124: Çocuk işçilerin azami çalışma süreleri ne kadar olmalıdır?

Soru 125: Kadın işçiler madenlerde çalıştırılabilir mi?

Soru 126: Gece çalışması yapamayacak işçiler hangileridir?

Soru 127: Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışabilir?

Soru 128: Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi?

Soru 129: Kadın işçi eşiyle aynı gece postasında çalıştırılabilir mi?

Soru 130: Kadın işçilerin doğum izni ne kadardır?

Soru 131: Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir mi?

Soru 132: Kadın işçi gebeliği süresince çalışırken periyodik kontrollerini nasıl yaptırabilir?

Soru 133: Kadın işçi gebeliği süresince daha hafif bir işe geçebilir mi?

Soru 134: Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir mi?

Soru 135: Kadın işçinin emzirme izni ne kadardır?

Soru 136: Emzirme izni saati bölünerek kullanılabilir mi?

Soru 137: Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapabilir mi?

Soru 138: Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir?

Soru 139: Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?

Soru 140: Yıllık izin süreleri ile ilgili belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme var mıdır?

Soru 141: Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır?

Soru 142: Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir?

Soru 143: Yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi?

Soru 144: Yıllık iznin uzakta geçirilmesi durumunda yol izni kullanılabilir mi?

Soru 145: İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır?

Soru 146: Hak kazanılması durumunda yıllık izin hakkı ne zaman kullanılabilir?

Soru 147: Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kalındığında, bu durumdan yıllık izin hakkı nasıl etkilenir?

Soru 148: İşyerinde çalışırken muvazzaf askerlik dışında bildirim süresini aşmayan bir süre boyunca askere gidilmesi halinde, askerlikte geçen süre, yıllık izin hakkında değerlendirmeye alınacak mıdır?

Soru 149: Yıl içinde alınan mazeret izinlerini işveren yıllık izin hakkından düşebilir mi?

Soru 150: Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi?

Soru 151: Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılabilir mi?

Soru 152: Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi?

Soru 153: Toplu izin uygulaması nedir?

Soru 157: İzin Kurulu nedir?

Soru 155: İzin Kurulu işçilerin yıllık izinlerini nasıl düzenler?

Soru 159: Ara dinlenmesi nedir?

Soru 157: Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır?

Soru 158: Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmalı mıdır?

Soru 159: Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır?

Soru 160: Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışılmalıdır?

Soru 161: Hafta içinde raporlu olunması halinde hafta tatili hakkı kaybedilir mi?

Soru 162: İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır?

Soru 163: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması zorunlu mudur?

Soru 164: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir?

Soru 165: 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan tarım işletmeleri ile 50’den daha az işçi çalıştırılan tarım işletmelerindeki tarım işçisi sayılmayan işçilerin iş hukuku bakımından durumu nedir?

Soru 166: Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin İş Kanunu bakımından durumu nedir?

Soru 167: Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, hangi halde bu ilişki geçersiz sayılır?

İçerik 31.07.2019 tarihi itibarıyla günceldir. Soru ve cevapların son halini kontrol etmek için buraya tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.