İşe Başlatmama Tazminatı – Temerrüt (Yargıtay Kararı)

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
E:2016/2008, K:2019/11633, T:21.05.2019

  • İşçinin işe başlatılmadığı tarih, işe başlatmama tazminatının muaccel olduğu andır. Bahsi geçen tazminat yönünden faize hak kazanmak için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir.
  • İşçinin işe iade başvurusunda işe alınmadığı taktirde işe başlatmama tazminatının ödenmesini talep etmiş olması durumunda işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmez ve bahsi geçen tazminat muaccel olduğu anda işverence ödenmelidir. 

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili,davacının davalıya ait işyerinde çalışırken iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, Bakırköy 10. İş Mahkemesi’nin 2012/353 E. sayılı dosyası ile işe iade davası ikame ettiğini, davanın lehine sonuçlanarak, Yargıtay denetiminden geçerek onandığını, davacının yasal süre içinde işe iade talebinde bulunduğunu, davalı tarafından işe başlatılmadığını, yasal haklarının ödenmediğini, davacı tarafından Büyükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2014/ 10387 E. sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapıldığını, davalı tarafından yapılan itiraz doğrultusunda takibin durdurulduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamını ve % 20 icra inkar tazminatı ödenmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili, davalı şirket tarafından davacının iş akdinin feshedilmesi üzerine Bakırköy 10. İş Mahkemesi’nin 2012/353 Esas 2013/15 Karar sayılı ilamının Yargıtay tarafından onandığını, davacının Büyükçekmece 3. icra Müdürlüğünün 2014/10387 E. sayılı dosyası icra takibi başlattığını ancak davacının kesinleşen karar doğrultusunda yasal süre içerisinde davalı şirkete başvuruda bulunmadığını, bu sebeple icra dosyasındaki taleplere hak kazanmadığını, davacı tarafından talep edilen rakamların kabulünün mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının yasal süresi içerisinde işverene işe iade için başvurduğu ancak başlatılmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile itirazın iptaline karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 

2- Hüküm altına alınan işe başlatmama tazminatının faiz başlangıç tarihi taraflar arasında çekişmelidir.

İşçinin işe başlatılmadığı tarih, işe başlatmama tazminatının muaccel olduğu andır. Bahsi geçen tazminat yönünden faize hak kazanmak için kural olarak işverenin temerrüde düşürülmesi gerekir. Ancak işçinin işe iade başvurusunda işe alınmadığı taktirde işe başlatmama tazminatının ödenmesini talep etmiş olması durumunda işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekmez ve bahsi geçen tazminat muaccel olduğu anda işverence ödenmelidir. 

Davacının işe başlama isteğini içeren başvuruda, sadece işe başlamasını talep etmiş olmakla işe başlatılmaması durumunda hak kazanacağı işe başlatmama tazminatına yönelik bir talepte bulunmamış olmakla mevcut dosya içerisinde işe başlatmama tazminatına faiz alacağına hak kazanmanın koşulu olan temerrüd şartının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Bu durumda, davacı lehine işe başlatmama tazminatının işlemiş faiz alacağına hükmedilmesi hatalı olup, bozma sebebi ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK. nun geçici 3/1. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç:

Hüküm fıkrasında yer alan “1535,42 TL işlemiş faiz” rakam ve sözcüğünün çıkarıltılarak yerine “boşta geçensüre alacağına 647,46 TL,kıdem tazminatı alacağına 250,37 TL işlemiş faiz” rakam ve sözcüğünün yazılmasına, hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 28.09.2018 tarih ve 2018/2 E. – 2018/ 8 K. sayılı İBK uyarınca onama harcı alınmasına yer olmadığına, nispi temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 21.05.2019 tarihinde oy birliği ile karar verildi.