Katılma Yoluyla İstinaf Kanun Yoluna Başvuru

“Katılma yoluyla istinaf kanun yoluna başvuru 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 348. maddesinde yer almaktadır. Düzenlemeye göre “İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, buna karşı iki hafta içinde cevap verebilir.”
Somut uyuşmazlıkta istinaf kanun yoluna başvuran davacının gerekçeli istinaf dilekçesi davalı  vekiline 05.01.2017 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı vekili 17.01.2017 tarihli dilekçesiyle aynı tarihte harcını da yatırarak ilk derece mahkemesinin feshin her ne kadar geçerli nedenle yapıldığını kabul etmişse de olayın 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/2. maddesi haklı fesih boyutunda olduğunu ilk derece mahkemesi kararının gerekçesinin düzeltilmesini  talep etmiştir.
Dosyada davalı tarafından katılma yoluyla istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve masraflarının yatırıldığına dair makbuz bulunmaktaysa da, Bölge Adliye Mahkemesi’nce istinaf incelemesi yapılırken davalının katılma yoluyla istinaf dilekçesi ekindeki harç makbuzu görülmeyip davalının ileri sürdüğü sebeplerin inceleme konusu yapılmayarak  yalnızca davacının istinaf sebepleri değerlendirilerek karar verilmesi hatalı olup kararın salt bu nedenle bozulması gerekmiştir.” Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2017/20681, K:2018/3520, T:20.02.2018

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.