İş Kanunu Madde 107

İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

    Madde 107 –  (Değişik: 23/1/2008 – 5728/500 md.)

Bu Kanunun;

a) 92 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen,

b) 96 ncı maddesindeki yasaklara uymayan,

işveren veya işveren vekiline sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

İş müfettişlerinin bu Kanundan veya diğer kanunlardan doğan her çeşit teftiş, denetleme yetki ve görevleri gereğince görevlerinin yerine getirilmesi sırasında, görevlerini yapma ve sonuçlandırmaya engel olan kimselere, fiil suç oluşturmadığı takdirde, sekizbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

  1. GEREKÇE
    MADDE 107-
    4857 sayılı Kanunun 107 nci maddesinin bir ve ikinci fıkralarında yer alan idari para cezası günün ekonomik koşullarına göre yeniden belirlenmiş ve ikinci fıkrada yer alan “eylem başka bir suçu oluştursa dahi” cümlesine Kabahatler Kanununun 15 inci maddesi hükmü karşısında madde metninde yer verilmemiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.