İş Kanunu Madde 109

Yazılı bildirim

    Madde 109 – Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır.

 1. GEREKÇE
  MADDE 109-
  İspat yönünden bildirimlerin yazılı olarak yapılması öngörülmüştür.

 2. KARARLAR
  1. “4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca davanın Fesih bildirim tarihine göre bir aylık hak düşürücü süre içinde açılıp açılmadığının mahkemece resen araştırılması gerekir. Zira hak düşürücü süre kamu düzenindendir ve mahkemece kendiliğinden araştırılması gerekir. Diğer taraftan belgenin düzenleme tarihi değil, tebliğ tarihi önem kazanır. Belgenin düzenleme tarihi dışında başka bir tarihte tebliğ edildiği ileri sürüldüğünde, işveren 109. maddedeki yükümlülüğü gereği, düzenleme tarihinde tebliğ edildiğini kanıtlamalıdır.” Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2017/20208, K:2018/4076, T:26.02.2018

  2. “4857 sayılı İş Kanunu’nun 109. maddesine göre ise “Bu Kanunda öngörülen bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hükümlerine göre yapılır”. Bu hükme göre tebliğin imza karşılığı ve tebligat hükümleri nedeni ile tebliğ edildiği tarihin de düzenleme tarihi de olsa ayrıca ve açıkça yazılması gerekir.
  Somut uyuşmazlıkta, dosya içeriğine göre davacının iş sözleşmesinin 10.07.2015 düzenleme tarihli fesih bildirimi ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği bildirilmiştir. Tebellüğ eden kısmında davacının koyduğu şerh, adı ve imzası kalemle yazılı ise de tebellüğ tarihi atılmamıştır. Düzenleme tarihi tebliğ tarihi değildir. Düzenleme tarihinde bildirimin yapıldığı kanıtlanmamıştır. İşverence düzenlenen hizmet belgesi, işten çıkış bildirgesi ve ibranameden davacının iş sözleşmesinin 13.07.2015 tarihinde feshedildiği, daha önce usulüne uygun bir bildirim yapılmadığı anlaşılmaktadır. İş sözleşmesi 13.07.2015 tarihinde feshedildiğine ve bu tarihten önce bildirildiği ispatlanamadığına göre dava süresinde açılmıştır. Mahkemece davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.” Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2017/19888, K:2017/7343, T:27.04.2017.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.