İş Kanunu Madde 29

Toplu işçi çıkarma

    Madde 29 – İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

İşyerinde çalışan işçi sayısı:

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz  gün sonra hüküm doğurur.

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.

 1. GEREKÇE
  MADDE 29-
  Maddede işçilerin topluca işten çıkarılmaları belli bir usule bağlanmış; uluslararası belgelerde de yer aldığı şekilde belirli bir süre önceden yazı ile işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bilgi verilmesi kabul edilmiştir. Bu bildirimde yer alacak bilgiler ve taraflar arasındaki görüşmelerin içeriği maddede açıklanmıştır. İşverenin 6 ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırması hükmü getirilmiştir.

 2. KARARLAR
  “Davacı işçi toplu olarak işçi çıkarma sebebiyle ihbar önelinin 20 hafta olduğu ileri sürerek bu yönde TİS’in 13. maddesine dayalı olarak talepte bulunmuştur. Mahkemece istek konusunda karar verilmiştir.
  Fesih tarihinde yürürlükte olan TİS’in 13/B maddesinde TİS’de öngörülen toplu işçi çıkışlarında ihbar önelinin 5 yılı aşan kıdemdeki işçiler için 20 hafta olduğu hükmüne yer verilmiştir.
  TİS’in diğer hükümlerinde toplu çıkışlara dair bir kurala yer verilmemiş olup bu konuda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesine göre değerlendirme yapılması gerekmektedir.
  İş Kanunu’nun ilgili hükmünde işyerinde çalışan işçi sayısına göre çıkarılan işçi sayısı kıyaslanmak suretiyle “toplu işçi çıkarma” tanımı yapılmış olup dosya içerisinde işyerinde kaç işçinin çalıştığı belirlenememektedir.
  Mahkemece işyerinde çalışan işçi sayısı fesih tarihi itibarıyla belirlenmeli, İş Kanunu’nun 29. maddesi kapsamında toplu işçi çıkarılmasının mevcudiyeti halinde TİS’deki kriter gereği arttırılmış ihbar süresine riayet olunarak istek ile ilgili karar verilmelidir.” Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2015/32584, K:2019/5024, T:28.02.2019

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.