İş Kanunu Madde 92

Yetkili makam ve memurlar (1)

    Madde 9291 inci madde hükmünün uygulanması için iş hayatının izlenmesi, denetlenmesi ve teftişiyle ödevli olan iş müfettişleri, işyerlerini ve eklentilerini, işin yürütülmesi tarzını ve ilgili belgeleri, araç ve gereçleri, cihaz ve makineleri, ham ve işlenmiş maddelerle, iş için gerekli olan malzemeyi 93 üncü maddede yazılı esaslara uyarak gerektiği zamanlarda ve işçilerin yaşamına, sağlığına, güvenliğine, eğitimine, dinlenmesine veya oturup yatmasına ilişkin tesis ve tertipleri her zaman görmek, araştırmak ve incelemek ve bu Kanunla suç sayılan eylemlere rastladığı zaman bu hususta Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte açıklanan şekillerde bu halleri önlemek yetkisine sahiptirler. [2]

(Değişik ikinci fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Teftiş, denetleme ve incelemeler sırasında işverenler, işçiler ve bu işle ilgili görülen başka kişiler izleme, denetleme ve teftişle görevli iş müfettişleri (…)[1] tarafından çağrıldıkları zaman gelmek, ifade ve bilgi vermek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermek ve vermek; iş müfettişlerinin birinci fıkrada yazılı görevlerini yapmaları için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermek, bu yoldaki isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmekle yükümlüdürler.[1]

(Değişik üçüncü fıkra: 13/2/2011-6111/78 md.) Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri (…)[1] tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez. [1]

…………………………………

[1] 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ve işçi şikayetlerini inceleyen bölge müdürlüğü memurları” ibaresi ile üçüncü fıkrasında yer alan “ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

[2] 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 145 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak İş Teftişi Tüzüğünde” ibaresi “Cumhurbaşkanınca çıkarılan yönetmelikte” şeklinde değiştirilmiştir.

 1. GEREKÇE
  MADDE 92-
  1475 sayılı Kanunun 89 uncu madde hükümleri aynen korunmuştur.

  Kabul Edilen Değişiklik Önergesi:
  Görüşülmekte olan tasarının 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “makamlar veya yetkili memurlarca” ibaresinin “iş müfettişlerince”, 2. fıkrasındaki “makamlar veya memurlar” ibaresinin “iş müfettişleri”, 3. fıkrasındaki “teftişe yetkili memurlar” ibaresinin “iş müfettişleri”, şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.

  Gerekçe:
  Tasarının 91. maddesi ile uyum sağlanması amaçlanmıştır.

  Kabul Edilen Değişiklik Önergesi: (1)
  Görüşülmekte olan 1/971 sayılı Kanun Tasarısının çerçeve 65.maddesinin (b) bendi ile değiştirilen 4857 sayılı Kanunun 92.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “emir ve” ibaresinin tasarı metninden çıkarılmasını, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim.

  İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporların ve tutulan tutanakların işçi alacaklarına ilişkin kısımlarına karşı taraflarca otuz gün içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir. İş mahkemesinin kararına karşı taraflarca 5521 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre kanun yoluna başvurulabilir. Kanun yoluna başvurulması iş mahkemesince hüküm altına alınan işçi alacağının tahsiline engel teşkil etmez.

  Gerekçe
  İş mahkemelerince verilecek kararlara karşı taraflara kanun yoluna başvuru hakkının tanınması ve maddenin hukuki yönden İş Mahkemeleri Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi amaçlanmış, kanun yolu sürecinde dahi işçi alacaklarının işverenden tahsiline imkan sağlanması öngörülmüştür.

  ……………….
  (1) Maddede 6111 sayılı Kanunda yapılan değişikliğe ilişkin olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen önerge metnidir.

 2. KARAR

  “İş akdinin feshi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Davacı iş akdinin haksız sona erdirildiğini iddia etmiş, davalı devamsızlık nedenine dayalı haklı fesih savunmasında bulunmuştur.
  Davacı tanıkları işverenle davacı arasında yaşanan tartışma sonrası iş akdinin sona erdiğini duyduklarını beyan etmişler, davalı tanıkları iş akdinin devamsızlık nedeniyle sona erdirildiğini bildirmişlerdir.
  4857 sayılı İş Kanunu’nun 92/3 maddesine göre ise “Çalışma hayatını izleme, denetleme ve teftişe yetkili iş müfettişleri ile işçi şikayetlerini incelemekle görevli bölge müdürlüğü memurları tarafından tutulan tutanaklar aksi kanıtlanıncaya kadar geçerlidir. Diğer taraftan işe çıkış bildirgeleri işveren tarafından düzenlenip bildirildiğinden, bu belgede işveren tarafından işten çıkış kodunun bildirilmesi kendisi için bağlayıcı olur. Dosya içeriğine göre davacının şikayeti üzerine soruşturma yapan iş müfettişi, iş sözleşmesinin haklı nedene dayanmadığı ve davacıya kıdem ve ihbar tazminatları ödenmesi gerektiğini saptamıştır. Diğer taraftan işveren tarafından işten ayrılma bildirgesinde çıkış kodu 22- diğer nedenler olarak belirtilmiş, haklı nedenle fesih kodu bildirilmemiştir. İş müfettişinin bu tespiti ve işten ayrılma bildirgesindeki çıkış koduna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi hatalıdır.” Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, E:2013/10322, K:2015/5188, T.09.02.2015

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.