Sayımını Yapmakla Görevli Olduğu Ürünlerin Eksilmesi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi

E:2018/1496, K:2018/20348, T:12.11.2018

  • Mağazada satışı yapılan ürünlerin muhafaza edildiği kilitli dolabın anahtarı teslim edilen işçi, düzenli olarak sayımını yapmakla görevli olduğu ürünlerin eksilmesinden sorumludur. 
  • Vazifesini işverene karşı doğruluk ve bağlılık kurallarına uygun olarak yerine getirmeyen işçinin iş akdinin haklı nedenle feshedilmesi yerindedir.

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin kabul kararına karşı davalı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi davalı avukatının istinaf başvurusunu esastan reddetmiştir.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Hukuk Dairesi’nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY  KARARI  

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; müvekkilinin iş akdinin haksız ve gerekçesiz olarak feshedildiğini beyan ederek işe iade kararı verilmesini talep etmiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili özetle; davacının çeşitli nedenlerle savunmasının alındığı ancak kusuruna rağmen iş akdinin feshedilmediği, en son takım lideri olarak sorumlu olduğu departmanda sayım yapıp eksik ürünlerin çıktığını bildirmesi üzerine işveren talimatıyla yapılan sayımda daha fazla eksik çıktığı, davacının bunun nedenini açıklayamaması karşısında iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, mağazanın büyük olduğu, önlenemeyen hırsızlık olaylarının sürekli yaşandığı, ürünlerde açık çıkması halinde bunun genel ciro içinde önemsenmediğine yönelik tanık beyanları hükme esas alınarak işe iade talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Ç) İstinaf başvurusu : 

İlk derece mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur. 

D) İstinaf Sebepleri:

Davalı vekili istinaf başvurusunda; feshin haklı nedene dayandığını belirtmiştir. 

E) Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : 

Bölge Adliye Mahkemesince, davacı tanıklarının mağazada her zaman önlenemeyen hırsızlık olaylarının yaşandığını beyan etmeleri, sayım sırasında stoklarda tespit edilen eksik ürünler nedeniyle doğrudan davacıya yönelik hırsızlık veya haksız kazanç elde etme suçlaması bulunmadığı sebebiyle istinaf davasının esastan reddine karar verilmiştir.

F) Temyiz başvurusu : 

Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına karşı davalı vekili temyiz başvurusunda bulunmuştur.

G) Gerekçe:

Davacının 14.09.2011 tarihinde işe başlayıp en son takım lideri olarak görev yaptığı, çalışma devam ederken çeşitli nedenlerle alınan savunmalarında her defasında kusurunu kabul ettiği ancak işverence akdin feshi yoluna gidilmediği, feshe esas olayda ise davacının 09.03.2016 tarihinde rutin sayım yapıp 8 adet telefonun eksik olduğunu bildirmesi üzerine işverenin talimatıyla 17.03.2016 ve 23.03.2016 günlerinde yapılan sayımlarda bildirilenin aksine 16 adet telefonun eksik ve 1 adet telefonun fazla olduğunun tespit edildiği, davacının olay nedeniyle alınan 29.03.2016 tarihli savunmasında ürünlerin kapalı dolaplarda tutulduğu, anahtar olmadan kimsenin ürünlere dokunamayacağı, iç hırsızlık olabileceği, üzgün olduğu, gerekli önlemleri aldığını beyan ettiği anlaşılmıştır.

İlk derece ve istinaf yargılamasında davacı tanıklarının mağazanın çok büyük olması nedeniyle önlenemeyen hırsızlık olaylarının sürekli yaşandığına ilişkin ifadelerine değer verilerek işe iade isteminin kabulü yönünde karar verilmiş ise de davacı tanıklarının beyanı davacının kendi savunması ve dosya kapsamı ile uyumlu değildir.

Mağazada satışı yapılan ürünlerin muhafaza edildiği kilitli dolabın anahtarı davacıya teslim edilmiştir. Davacının düzenli olarak sayımını yapmakla görevli olduğu ürünlerin eksilmesinden sorumlu bulunduğu, ürünlerin ne şekilde eksildiği anlaşılamasa da iç hırsızlık yaşansa dahi bundan da anahtarı gerektiği gibi korumayan davacının kusurlu olduğu ortadadır. Kendisinin bildiriminden 10 gün kadar sonra yapılan sayımda daha fazla eksik çıkan ürünlerin ekonomik değeri de dikkate alındığında vazifesini işverene karşı doğruluk ve bağlılık kurallarına uygun olarak yerine getirmediği anlaşılan davacının iş akdinin haklı nedenle feshedilmesinin 4857 sayılı İş Yasası’nın 25/II-e maddesine uygun olduğu anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü bozmayı gerektirmiştir.

İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

H) Hüküm: 

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-) İlk Derece Mahkemesinin kararı ile Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-)  DAVANIN REDDİNE,

3-) Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 6,70 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,

4-) Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 260,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,

5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi’ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, kesin olarak 12.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.