Temizlik işçisinin temizlik işleri dışında çalıştırılması (Yargıtay Kararı)

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
E:2017/12434, K:2019/11897, T:22.05.2019

  • Davacı işçi davalı üniversiteye ait hastahane iş yerinde temizlik işini alan alt işveren işçisi olarak çalıştığı halde, dosya kapsamında ispatlandığı üzere, temizlik işi dışında “hastaya refakat etme, hastayı ameliyathaneye götürme, sedye taşıma, tıbbi atıkların atılması” işlerini de yaptığı anlaşılmaktadır. Davacı işçi, alt işverene bırakılan işler dışındaki görevlerin yaptırılmaması yönünde işverenden talepte bulunmuş, kabul edilmediği için iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-f maddesine göre haklı nedenle feshetmiştir.

DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI 

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili özetle; Davacının 15/05/2006 tarihinden itibaren … Üniversitesinin temizlik işini ihaleye verdiği taşeron şirketler emrinde belirsiz süreli iş akdi ile çalıştığını, müvekkilinin asıl işinin temizlik işi olmasına rağmen hastanede yeterli sağlık personeli bulunmamasından dolayı sağlık personeli ve hemşirelik görevlerini yapmak zorunda kaldığını, müvekkilinin sağlık personeli eğitimi olmayan niteliksiz işçi olup tıbbi malzemelerin hazırlanması, ameliyathaneye girmek, malzeme getirme, sedye taşıma işinin görevi olmamasına ve defalarca hastane yönetimine ve şirket yetkililerine aldığı emirlerin kanuna aykırı olduğunu bildirmesine rağmen davalıların herhangi bir değişiklik yapmadıklarını emir ve talimat vermeye devam ettiklerini, müvekkilinin Samsun 6. Noterliğinin 12064 yevmiye no.lu 25/11/2014 günlü ihtarnamesi ile iş akdinin haklı olarak feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağının iş akdinin feshi tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı İdare vekili cevap dilekçesinde özetle; davanın husumet yönünden reddi gerektiğini, zamanaşımına uğradığını, davacı ile Kurum arasında herhangi bir akdi ilişkinin bulunmadığını, davacının temizlik hizmet ihalesi ile iş alan şirketler nezdinde 12/09/2006-25/11/2014 tarihleri arasında taşeronların işçisi olarak çalıştığını, 25/11/2014 tarihinde gerekçe göstermeksizin noterden ihtarname göndermek suretiyle işten ayrıldığını, davacının işe başlama sürecinde olduğu gibi işten ayrılma sürecinde de Rektörlüğün rolü olmadığını, davacının ve davacı statüsündeki tüm işçilerin çalışma saatleri, yerleri, görevlerinin yüklenici firma tarafından belirlendiğini, Rektörlüğün bu konuda bir bildirimi olmadığını, ihale şartnamesine göre işçilerin yıllık izinlerinin kullandırıldığını, tüm özlük haklarının tazminatlarının yüklenici firmalara ait olduğunu savunarak idare yönünden davanın reddini talep etmiştir. 

Davalı şirketler vekili cevap dilekçesinde özetle; davalı şirketlerin hizmet alımı ihalesine katılıp ihaleyi aldığını, davacının iş sözleşmesinin ihalenin başlangıç tarihi ile başladığını, davacının görevinin temizlik işçisi olup başka bir görevi olmadığını, Kanunun aradığı şekil ve şartlara uymadığından kıdem tazminatını hak etmediğini, yıllık izinlerinin de kullandırıldığını, tüm alacaklar için zamanaşımı definde bulunduklarını, İş Kanununun 112. Maddesinde yapılan değişiklikle çalışanların kıdem tazminatından ihale makamının sorumlu olduğunu, davacının dava şartı olan idareye başvuru şartını gerçekleştirmediğini, davanın öncelikle bu yönden reddi gerektiğini, kıdem tazminatı için idarenin şirkete herhangi bir ödeme yapmadığını, kıdem tazminatından şirketin sorumlu olamayacağını, sorumlu olsa bile kendi çalıştırdığı dönem ile sorumlu olacağını savunarak davanın reddini talep etmiştir. 

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 

D) Temyiz:

Kararı, davacı vekili ve davalılar vekilleri ayrı ayrı temyiz etmiştir. 

E) Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek kıdem tazminatı isteğinde bulunmuş, mahkemece davacının istifa etmek sureti ile işten ayrıldığı gerekçesi ile kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.

Davacı işçi davalı üniversiteye ait hastahane iş yerinde temizlik işini alan alt işveren işçisi olarak çalıştığı halde, dosya kapsamında ispatlandığı üzere, temizlik işi dışında “hastaya refakat etme, hastayı ameliyathaneye götürme, sedye taşıma, tıbbi atıkların atılması” işlerini de yaptığı anlaşılmaktadır. 

Davacı işçi, alt işverene bırakılan işler dışındaki görevlerin yaptırılmaması yönünde işverenden talepte bulunmuş, kabul edilmediği için iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanununun 24/II-f maddesine göre haklı nedenle feshetmiştir. Haklı fesih nedeni ile kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı şekilde reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. 

F) Sonuç: 

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacı ve davalılardan … Hizmetler İnş. Bilgi Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. İle … Sosyal Hizmetler İnş. Bilg.Taşıma Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.’ iadesine, 22/05/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.